Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

mceclip0-2

 

MARKÉTA PURKARTOVÁ

 

 

Markéta Purkartová jakožto Prodávající poskytuje svým Zákazníkům Produkty a Služby v oblasti osobního rozvoje, a to prostřednictvím ThetaHealing® sessions a Transformační keramiky.

 

Před uzavřením Smlouvy vzniká Prodávajícímu povinnost sdělit Zákazníkovi informace v souladu s ustanovením § 1810 a násl. Občanského zákoníku. Veškeré tyto informace, jakož i další ustanovení, jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součástí každé Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE

  1. Obchodní podmínky“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Zákazníka vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Zákazníkem prostřednictvím Webových stránek.

  2. Prodávajícím“ a zároveň provozovatelem Webových stránek se rozumí podnikající fyzická osoba:

Markéta Purkartová

IČO: 088 44 011

se sídlem Mírová 78, 330 27, Vejprnice

kontaktní e-mail: marketapurkartova@gmail.com

kontaktní telefon: +420 737 939 419

bankovní spojení: 2501763793/2010, Fio banka, a.s.

  1. Webovými stránkami“ nebo se rozumí webové rozhraní https://www.marketinypohary.cz/, které je zároveň Internetovým obchodem a webové rozhraní https://www.thetahealingsession.cz/.

  2. Internetovým obchodem“ se rozumí webové rozhraní https://www.marketinypohary.cz/.

  3. Zákazníkem“ se rozumí každý návštěvník Webových stránek, který prostřednictvím Internetového obchodu odeslal řádnou objednávku Produktu a/nebo Služby. Zákazníkem může být spotřebitel nebo podnikatel.

  4. Podnikatelem“ se rozumí každá právnická osoba; a dále taková fyzická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je také považována každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí ten, kdo s prodávajícím jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud Zákazník v objednávce uvede své identifikační číslo, je srozuměn se skutečností, že je ve smluvním vztahu s Prodávajícím považován za podnikatele a nevztahují se na něj pravidla uvedená v těchto Obchodních podmínkách pro spotřebitele.

  5. Spotřebitelem“ se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

  6. Ověřeným Zákazníkem“ se rozumí pouze takový Zákazník, který od Prodávajícího obdržel Produkt nebo Službu a zaslal Prodávajícímu na Produkt nebo Službu recenzi, a to prostřednictvím Google formuláře nebo jinou formou v textové nebo mediální podobě.

  7. Smlouvou“ se rozumí Smlouva o koupi Produktu nebo Služby, kterou uzavírá Zákazník s Prodávajícím pomocí prostředků komunikace na dálku, a to následujícími způsoby: a) prostřednictvím Internetového obchodu, kde si Zákazník zvolí Produkt a/nebo Službu a pomocí objednávkového formuláře svou objednávku odešle Prodávajícímu; nebo b) na základě dohody Prodávajícího a Zákazníka (např. formou e-mailu). Na základě uzavřené Smlouvy se Prodávající zavazuje Zákazníkovi dodat Produkt a/nebo Službu.

  8. Spotřebitelskou smlouvou“ se rozumí Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a spotřebitelem. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a ochrana spotřebitele dle platných a účinných právních předpisů a těchto Obchodních podmínek se na takového Zákazníka v postavení podnikatele nevztahuje.

  9. Produktem“ se rozumí jakýkoliv výrobek Prodávajícího specifikovaný v Internetovém obchodě, zejména jakýkoliv výrobek Transformační keramiky nebo kniha nabízená v Internetovém obchodě.

  10. Službou“ se rozumí každá služba Prodávajícího specifikovaná v Internetovém obchodě, zejména: (i) individuální ThetaHealing® session, (ii) individuální tvoření s Transformační keramikou, (iii) vytvoření individuálního Produktu na míru Zákazníkovi včetně konzultace Prodávajícího, a (iv) jakékoliv Workshopy.

  11. Workshopem“ se rozumí zejména: (i) skupinové tvoření s Transformační keramikou, (ii) skupinová ThetaHealing® session, nebo (iii) skupinové prožitkové setkání s ThetaHealing®.

  12. Transformační keramikou“ se rozumí keramická tvorba s přesahem a záměrem jakožto nástroj osobního rozvoje. Transformační keramiku Prodávající sama tvoří a prodává – tzn. Produkty na Internetovém obchodě; a zároveň Prodávající poskytuje Zákazníkům návody a informace tak, aby si Transformační keramiku mohli vytvořit sami – tzn. tvoření s Transformační keramikou.

  13. Autorským zákonem“ se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném a účinném znění.

  14. Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.

  15. Zákonem o ochraně spotřebitele“ se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Prodávající zpřístupňuje informace o Produktech a Službách prostřednictvím Webových stránek a/nebo prostřednictvím jiných online prodejních nástrojů a marketingových kanálů (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, apod.).

  2. Internetový obchod umožňuje Zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízených Produktů a Služeb včetně jejich cen a objednání Produktů a Služeb prostřednictvím objednávkového formuláře. Cena Produktů a Služeb je v Internetovém obchodě uvedena včetně všech daní a souvisejících poplatků. Cena Produktů a Služeb zůstává v platnosti a účinnosti po dobu, kdy je zobrazována na Internetovém obchodě Prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu se Zákazníkem za individuálně sjednaných obsahových a cenových podmínek.

  3. Prodávající prohlašuje, že není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

  4. Smlouva se uzavírá v českém jazyce pomocí prostředků komunikace na dálku, a to prostřednictvím katalogu a objednávkového formuláře umístěného na Internetovém obchodě. Objednávkový formulář je formulář sloužící k objednávce Produktů a/nebo Služeb, který je Zákazník povinen v případě jeho zájmu o uzavření Smlouvy a dodání Produktu a/nebo Služby kompletně vyplnit v Internetovém obchodě v sekci „košík“ označené logem košíku, a dále je Zákazník povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a zaškrtnout tlačítko, že s nimi souhlasí, a poté kliknout na tlačítko „objednat s povinností platby“.

  5. Objednávkový formulář obsahuje zejména následující údaje o Zákazníkovi, které jsou nezbytné pro řádné uzavření Smlouvy: jméno a příjmení / název, fakturační adresa, tzn. adresa bydliště / sídla, IČO, příp. DIČ (u podnikatelů), kontaktní e-mail, kontaktní telefon, popis objednávaného Produktu a/nebo Služby, cena Produktu a/nebo Služby a způsob její úhrady, souhlas Zákazníka se zněním Obchodních podmínek, a prohlášení Zákazníka, že bere na vědomí „Zásady zpracování osobních údajů“.

  6. Zákazník je povinen uvést v objednávkovém formuláři pravdivé údaje a Prodávající údaje uvedené Zákazníkem považuje za správné. Před odesláním objednávkového formuláře je Zákazník povinen zkontrolovat jím vyplněné vstupní údaje a případné nesrovnalostí je opravit. Chyby v objednávkovém formuláři může Zákazník opravit také prostřednictvím e-mailu, který zašle Prodávajícímu na e-mail marketapurkartova@gmail.com.

  7. Zákazník je dále povinen Prodávajícímu neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů, které uvedl v objednávkovém formuláři. Neučiní-li tak, nese Zákazník odpovědnost za škody tím způsobené.

  8. Odesláním objednávkového formuláře Zákazník potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Obchodních podmínek a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je Zákazník upozorněn před odesláním objednávkového formuláře, a má tak možnost se s Obchodními podmínkami dostatečným způsobem seznámit. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy a jsou zasílány při potvrzení Zákazníkovy objednávky na e-mail Zákazníka.

  9. Produkt a/nebo Služba může být objednán/a také prostřednictvím e-mailové nebo jiné elektronické komunikace mezi Prodávajícím a Zákazníkem, a to zasláním konkrétní objednávky Prodávajícímu (vždy však na základě dohody Prodávajícího a Zákazníka učiněné prostřednictvím elektronické komunikace).

  10. Smlouva je mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena okamžikem, kdy Prodávající doručí Zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky Produktu a/nebo Služby, společně s rekapitulací Zákazníkovy objednávky a s platebními údaji, to vše v elektronické podobě na e-mail uvedený Zákazníkem v objednávkovém formuláři. Zákazníkovi budou po uzavření Smlouvy dále zasílány informace o objednaném Produktu a/nebo Službě a související daňové doklady (opět na e-mail Zákazníka uvedený v objednávkovém formuláři).

  11. Součástí potvrzujícího e-mailu od Prodávajícího jsou tyto Obchodní podmínky přiložené ve formátu pdf. (nebo v jiném obdobném elektronickém formátu). Doručením potvrzujícího e-mailu od Prodávajícího je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Uzavřená Smlouva (tzn. e-mail od Prodávajícího potvrzující objednávku Zákazníka a aktuální Obchodní podmínky) je Prodávajícím archivována pouze v elektronické podobě a v souladu s právními předpisy.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití elektronických prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení, na provoz Zákazníkovým zařízením vyžadovaných software a aplikací, případně na telefonní hovory) v souvislosti s uzavíráním Smlouvy dle těchto Obchodních podmínek i v souvislosti s poskytováním Služeb online si nese Zákazník sám.

  2. Prodávající není plátcem DPH. Ceny za Produkty a Služby jsou vždy uvedeny na Internetovém obchodě jako konečné. Cenu Produktu nebo Služby Zákazník Prodávajícímu uhradí způsobem uvedeným v objednávkovém formuláři na Internetovém obchodě a v potvrzujícím e-mailu od Prodávajícího, tzn. bankovním převodem. Bankovní převod je jediným možným způsobem platby ceny za Produkt nebo Službu.

  3. Veškeré platby od Zákazníka jsou přijímány pouze v českých korunách (CZK). Cena Produktu nebo Služby je Prodávajícímu uhrazena okamžikem připsání předmětné finanční částky na bankovní účet Prodávajícího v plné výši.

  4. Daňové doklady (faktury), které se týkají plateb za Produkt nebo Službu, budou Zákazníkovi zasílány vždy v elektronické podobě na e-mail Zákazníka, a to neprodleně po připsání předmětné finanční částky v plné výši na bankovní účet Prodávajícího.

  5. Podmínkou dodání Produktu a/nebo poskytnutí Služby ze strany Prodávajícího je úhrada ceny daného Produktu a/nebo Služby.

  6. Pokud Zákazník nezaplatí cenu Produktu nebo Služby v plné výši ani ve lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dní po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení ze strany Zákazníka nebo Prodávajícího.

 1. DODÁNÍ PRODUKTU a POSKYTNUTÍ SLUŽBY

  1. Je-li Smlouva uzavřena způsobem dle těchto Obchodních podmínek a uhradí-li Zákazník cenu objednaného Produktu a/nebo Služby v plné výši na bankovní účet Prodávajícího, postupuje se následovně:

 1. V případě objednaného již vytvořeného Produktu Prodávající bezodkladně doručí Zákazníkovi Produkt na adresu, kterou Zákazník uvedl v objednávkovém formuláři, a to obvykle do 2 – 10 pracovních dnů od okamžiku úhrady ceny Produktu Prodávajícímu. Vlastnické právo k Produktu přechází na Zákazníka zaplacením ceny Produktu a jeho převzetím.

 2. V případě objednané individuální či skupinové Služby Prodávající bezodkladně zašle Zákazníkovi e-mail s informacemi o podrobnostech k poskytnutí Služby.

 3. V případě, že si Zákazník vybírá termín poskytnutí Služby sám, obsahuje informační e-mail od Prodávajícího odkaz do rezervační aplikace na výběr termínu, přičemž Zákazník je povinen si volný termín pomocí rezervační aplikace vybrat. Poté Prodávající potvrdí Zákazníkovi zvolený termín, a to elektronicky na e-mail Zákazníka uvedený v objednávkovém formuláři, přičemž takto sjednaný termín poskytnutí Služby je pro Zákazníka i pro Prodávajícího závazný. Prodávající se také může na termínu poskytnutí Služby dohodnout se Zákazníkem bez využití rezervační aplikace, a to elektronicky (e-mailem či prostřednictvím jiné textové komunikační aplikace).

  1. Poskytnutí individuální Služby probíhá v závazném potvrzeném termínu těmito způsoby:

 1. Primárně online prostřednictvím aplikace určené Prodávajícím a specifikované na Internetovém obchodě u daného typu Služby. V případě poskytnutí individuální Služby online je Zákazník povinen si na vlastní náklady zajistit, aby ve sjednaný čas zahájení poskytnutí Služby měl po celou dobu poskytování Služby Prodávajícím funkční a aktivní připojení k požadované aplikaci tak, aby Služba mohla být ze strany Prodávajícího poskytnuta (nabité elektronické zařízení, aktualizovaný software vyžadovaný elektronickým zařízením, aktualizovaný internetový prohlížeč, stabilní a plně funkční internetové připojení, funkční Prodávajícím specifikovaná aplikace, apod.). V případě, že si Zákazník nezajistí výše uvedené technické podmínky nezbytné k poskytnutí Služby, nemá nárok na žádnou náhradu či kompenzaci ze strany Prodávajícího, ani není oprávněn po Prodávajícím požadovat ukončení Smlouvy nebo vrácení ceny za předmětnou Službu.

 2. V případě, že se na tom Zákazník a Prodávající prokazatelně dohodnou, poskytnutí Služby probíhá osobně (offline) na místě určeném Prodávajícím, se kterým Zákazník výslovně souhlasil. V případě, že se Zákazník na dohodnuté místo nedostaví, nemá nárok na žádnou náhradu či kompenzaci ze strany Prodávajícího, ani není oprávněn po Prodávajícím požadovat ukončení Smlouvy nebo vrácení ceny za předmětnou Službu.

  1. Poskytnutí skupinové Služby (Workshopu) probíhá vždy v termínu a na místě / způsobem určeným Prodávajícím (buď online prostřednictvím aplikace určené Prodávajícím nebo offline na Prodávajícím určené adrese). Termín a místo / způsob poskytnutí skupinové Služby (Workshopu) je vždy specifikované na Internetovém obchodě u daného typu skupinové Služby (Workshopu). V případě poskytnutí skupinové Služby(Workshopu) online je Zákazník povinen si na vlastní náklady zajistit, aby ve sjednaný čas zahájení poskytnutí Služby měl po celou dobu poskytování Služby funkční a aktivní připojení k požadované aplikaci tak, aby Služba mohla být ze strany Prodávajícího poskytnuta (nabité elektronické zařízení, aktualizovaný software vyžadovaný elektronickým zařízením, aktualizovaný internetový prohlížeč, stabilní a plně funkční internetové připojení, funkční Prodávajícím specifikovaná aplikace, apod.). V případě, že si Zákazník nezajistí výše uvedené technické podmínky nezbytné k poskytnutí skupinové Služby (Workshopu) online, nemá nárok na žádnou náhradu či kompenzaci ze strany Prodávajícího, ani není oprávněn po Prodávajícím požadovat ukončení Smlouvy nebo vrácení ceny za předmětnou Službu.

  2. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu, způsobu nebo místa konání skupinové Služby (Workshopu), a to z organizačních nebo provozních důvodů. Prodávající si také vyhrazuje právo na zrušení skupinové Služby (Workshopu), například z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů. Dále si Prodávající vyhrazuje právo na zrušení poskytnutí individuální nebo skupinové Služby z důvodu nemoci Prodávajícího nebo z jiných vážných důvodů. V takových případech se postupuje v souladu s článkem 4.5 těchto Obchodních podmínek.

  3. V případě změny termínu, způsobu nebo místa poskytnutí Služby ze strany Prodávajícího, nebo v případě zrušení Služby ze strany Prodávajícího, nebo v případě vyprodání Produktu bude o této skutečnosti Prodávající Zákazníka bez zbytečného odkladu informovat (nejpozději však před fixním či sjednaným termínem poskytnutí Služby a v případě vyprodaného Produktu nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů), a to zasláním oznámení na e-mail Zákazníka o změně termínu, způsobu nebo místa poskytnutí Služby ze strany Prodávajícího, nebo o zrušení Služby ze strany Prodávajícího, nebo o vyprodání Produktu (dále jen „Oznámení“) a v takovém případě má Zákazník následující možnosti dle svého výběru:

 1. Právo na vrácení 100 % ceny změněné nebo zrušené Služby nebo vyprodaného Produktu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne doručení Oznámení Zákazníkovi. Cena změněné nebo zrušené Služby nebo vyprodaného Produktu bude Zákazníkovi vrácena na stejný bankovní účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodnou-li se Zákazník s Prodávajícím výslovně jinak; nebo

 2. Jde-li o Službu, právo na poskytnutí Služby v náhradním termínu (je-li k dispozici v nabídce Prodávajícího); nebo

 3. Výběr jiného Produktu nebo Služby nabízené Prodávajícím, a to ve stejné cenové hodnotě změněné nebo zrušené Služby nebo vyprodaného Produktu.

Prodávající výše uvedené možnosti Zákazníkovi nabídne zasláním Oznámení na e-mail Zákazníka a Zákazník je povinen si z nich bez zbytečného odkladu jednu zvolit. Zákazníkem zvolený způsob uplatnění náhrady za změněnou nebo zrušenou Službu nebo vyprodaný Produkt již nelze dále měnit. Pokud si Zákazník žádnou možnost nezvolí do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne doručení Oznámení Zákazníkovi, Prodávající Zákazníkovi vrátí cenu změněné nebo zrušené Služby nebo vyprodaného Produktu na bankovní účet, ze kterého byla zaplacena.

 1. STORNO PODMÍNKY

  1. Zrušit ani změnit individuální či skupinovou Službu (Workshop) není ze strany Zákazníka jednostranně možné (s výjimkou ustanovení článku 8 Obchodních podmínek a možnosti odstoupení Zákazníka – spotřebitele od Smlouvy při dodržení stanovených zákonných podmínek a s výjimkou následujících ustanovení).

  2. V případě nemoci nebo závažné nehody Zákazníka či osoby jemu blízké, za podmínek, že tato skutečnost bude Prodávajícímu řádně a prokazatelně avizována předem (pokud je to možné) a následně bude pravdivost takového tvrzení Zákazníka doložena či vysvětlena, lze (i) v případě individuální Služby sjednaný termín poskytnutí individuální Služby po dohodě s Prodávajícím maximálně jedenkrát přesunout, a (ii) v případě skupinové Služby (Workshopu) může Zákazník převést již uhrazenou cenu skupinové Služby (Workshopu) na koupi jiného Produktu nebo Služby z aktuální nabídky Prodávajícího, a to ve výši celé platby, případně absolvovat skupinovou Službu (Workshop) v náhradním termínu (je-li k dispozici v nabídce Prodávajícího). Jinak Zákazník nemá na změnu závazného termínu poskytnutí Služby nárok.

  3. Skupinové Služby (Workshopy) je možné ze strany Zákazníka bez odůvodnění zrušit zasláním žádosti o zrušení na e-mailovou adresu Prodávajícího: marketapurkartova@gmail.com, a to pouze za následujících podmínek:

 1. Žádost o zrušení Workshopu musí obsahovat jméno a příjmení / název Zákazníka, e-mail Zákazníka, číslo objednávky Zákazníka, specifikace Workshopu, a srozumitelný požadavek Zákazníka na zrušení objednaného Workshopu.

 2. Zrušení účasti Zákazníka na Workshopu více než 30 (třicet) kalendářních dní přede dnem konání Workshopu je možné se stornopoplatkem za administrativní a organizační výdaje Prodávajícího ve výši 10 % z ceny Workshopu.

 3. Zrušení účasti Zákazníka na Workshopu méně než 30 (třicet) a více než 14 (čtrnáct) kalendářních dní přede dnem konání Workshopu je možné se stornopoplatkem za administrativní a organizační výdaje Prodávajícího ve výši 50 % z ceny Workshopu.

 4. Zrušení účasti Zákazníka na Workshopu méně než 14 (čtrnáct) kalendářních dní přede dnem konání Workshopu je možné se stornopoplatkem za administrativní a organizační výdaje Prodávajícího ve výši 100 % z ceny Workshopu.

Prodávající zašle rozdíl mezi uhrazenou cenou skupinové služby (Workshopu) a stornopoplatkem, na který má Zákazník nárok, zpět na bankovní účet Zákazníka, ze kterého byla cena zaplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne doručení žádosti Zákazníka o zrušení Workshopu (taková žádost musí mít náležitosti dle článku 5.2 písm. a) těchto Obchodních podmínek).

  1. V případě, že se Zákazník nemůže zúčastnit Workshopu, může za sebe na Workshop poslat náhradníka, kterého si sám vybere (za podmínky, že náhradník je svéprávný, starší 18 let a netrpí žádnou duševní či mentální poruchou). V takovém případě však Zákazník nemá právo na vrácení ceny Workshopu a je povinen se s takovým svým náhradníkem vypořádat sám. O vyslání náhradníka je povinen Zákazníka Prodávajícího písemně informovat minimálně 48 hodin před zahájením Workshopu.

  2. Pokud se Zákazník v závazném termínu (sjednaném nebo fixním) poskytnutí Služby bez dalšího nezúčastní, cena za takovou Službu se Zákazníkovi nevrací.

 1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKA a VYLOUČENÍ ODPOVĚDOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

  1. Prodávající tímto prohlašuje, že Produkty a Služby jsou určeny pouze plně svéprávným osobám starším 18 let, kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou. V případě dodání Produktu nebo Služby osobě mladší 18 let nebo osobě nesvéprávné je Smlouva uzavírána se zákonným zástupcem osoby, které je Produkt nebo Služba dodáván/a, za podmínky výslovného souhlasu zákonného zástupce takové nezletilé a/nebo nesvéprávné osoby.

  2. Zákazník má odpovědnost za svůj život a sám za sebe a Produkty a/nebo Služby poskytované Prodávajícím si objednává dobrovolně.

  3. Všechny Produkty a Služby poskytované Prodávajícím slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace poskytované Prodávajícím jsou pouze návody a doporučení Zákazníkovi.

  4. Produkty ani Služby Prodávajícího nemohou nahradit a v žádném případě nenahrazují individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka z oblasti zdravotnictví, tzn. nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči.

  5. Prodávající nenese odpovědnost za to, zda Zákazník bude či nebude zakoupený Produkt využívat. Prodávající nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené jakýmkoliv způsobem užití Produktu ze strany Zákazníka nebo osob, kterým Zákazník Produkt zpřístupní.

  6. Při zacházení s dodanými Produkty nebo v průběhu poskytování Služeb Prodávajícím může být Zákazník vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Je plně na odpovědnosti a rozhodnutí Zákazníka, zda a jak poskytnuté informace využije nebo realizuje.

  7. Zákazník bere na vědomí, že Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za výsledky Zákazníka v souvislosti s poskytnutou Službou nebo zakoupeným Produktem, neboť ty jsou závislé na faktorech, které Prodávající nemůže ovlivnit, zejména na zdravotním stavu, rodinné anamnéze, míře stresu a celkově životnímu stylu a (ne)aktivitě Zákazníka. Prodávající není jakkoliv odpovědný za pocity, zdravotní stav či jiné stavy, které může Zákazník po poskytnuté Službě nebo v souvislosti se zakoupeným Produktem prožívat.

  8. Zákazník dále bere na vědomí, že úspěch či neúspěch Zákazníka při aplikaci informací od Prodávajícího v praxi je čistě na osobní odpovědnosti Zákazníka. Je tedy na Zákazníkovi, jak vysoké vibrace zažité při poskytování Služby (např. Služby „ThetaHealing® session“, na Workshopu, apod.) ukotví ve svém každodenním životě svým přístupem, pílí, vnitřním nastavením a pravým odhodláním pro změnu.

 1. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA a OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV PRODÁVAJÍCÍHO

  1. Zákazník je povinen v souladu s těmito Obchodními podmínkami uhradit cenu Produktu a/nebo Služby.

  2. Zákazník je povinen zacházet se zakoupenými Produkty a využívat Služby Prodávajícího v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

  3. V případě, že Zákazník v době dodání Produktu nebo Služby ze strany Prodávajícího podstupuje jakýkoliv druh léčby, je povinen o zakoupení Produktu nebo o plánovaném využití Služby informovat svého ošetřujícího lékaře, psychologa či psychiatra.

  4. Zákazníkem zakoupené Produkty a/nebo Služby jsou určeny pouze pro výhradní potřebu Zákazníka (tzn. jsou nepřenosné) a Prodávající se zavazuje dodat Produkt a/nebo poskytnout Službu pouze a výhradně Zákazníkovi, který si Produkt a/nebo Službu zakoupil, nikoliv jiné třetí osobě / osobám (s výjimkou ustanovení článku 5.4 Obchodních podmínek).

  5. Prodávající prohlašuje, že Produkty a Služby jsou autorskými díly a zároveň výsledkem duševní činnosti Prodávajícího. Produkty a Služby jsou tudíž chráněny příslušnými ustanoveními Autorského zákona a dalšími právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví. Za případné porušení těchto autorských práv Prodávajícího je Zákazník odpovědný v plném rozsahu v občanskoprávní i trestněprávní rovině.

  6. Přijetí / absolvování Prodávajícím poskytnuté Služby neopravňuje Zákazníka získané znalosti a/nebo dovednosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

  7. Jakékoliv texty, fotografie a videa umístěná na Webových stránkách jsou majetkem Prodávajícího a Zákazník je nesmí jakkoliv kopírovat, rozmnožovat, ukládat, pozměňovat, komerčně využívat, vydávat za své, prodávat, nabízet, jakkoliv šířit nebo sdílet bez uvedení Prodávajícího jako autora, či jakkoliv jinak je použít v rozporu s Autorským zákonem nebo právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví, ani nic z uvedeného nesmí umožnit jakékoliv třetí osobě.

  8. Zákazník si je vědom skutečnosti, že v důsledku porušení povinnosti Zákazníka obsažené v těchto Obchodních podmínkách mohou Prodávajícímu vzniknout nároky na náhradu škody a nemajetkové újmy nebo nároky na vydání bezdůvodného obohacení. Pokud dojde k porušení nějaké povinnosti Zákazníka stanovené právními předpisy nebo těmito Obchodními podmínkami, podle míry porušení se budou aplikovat sankční ustanovení dle příslušných právních předpisů.

 1. PRÁVA ZÁKAZNÍKA – SPOTŘEBITELE

  1. Spotřebiteli náleží v tomto článku uvedená práva, která se nevztahují na podnikatele.

  2. Je-li předmětem Smlouvy poskytnutí Služby, spotřebitel má právo bez udání důvodu jednostranně odstoupit od Smlouvy uzavřené distančním způsobem v zákonné lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy (den uzavření Smlouvy je specifikován v článku 2.10 Obchodních podmínek).

  3. Je-li předmětem Smlouvy dodání již vyrobeného / hotového Produktu (nikoliv Produktu na zakázku), spotřebitel má právo bez udání důvodu jednostranně odstoupit od Smlouvy uzavřené distančním způsobem v zákonné lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne doručení Produktu spotřebiteli.

  4. V souladu s ustanovením § 1837 písm. a) Občanského zákoníku, spotřebitel nemůže a nemá právo odstoupit od Smlouvy podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku a článku 8.2 Obchodních podmínek v případě, kdy spotřebitel se zahájením poskytování Služby výslovně souhlasil již před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (lhůty 14 (čtrnácti) kalendářních dnů) a zároveň k poskytnutí Služby již došlo v plném rozsahu. Prodávající zdůrazňuje, že v takovém případě právo spotřebitele na odstoupení od Smlouvy zaniká okamžikem poskytnutí Služby spotřebiteli v plném rozsahu.

  5. Pokud Služba nebyla spotřebiteli poskytnuta v plném rozsahu, ale s jejím poskytováním již bylo započato, má spotřebitel v případě odstoupení od Smlouvy povinnost zaplatit Prodávajícímu poměrnou finanční částku za částečné již poskytnuté plnění, a to do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Pohledávku Prodávajícího na zaplacení poměrné finanční částky za částečné již poskytnuté plnění může Prodávající jednostranně započíst oproti pohledávce spotřebitele na vrácení ceny částečné poskytnuté Služby.

  6. V souladu s ustanovením § 1837 písm. d) Občanského zákoníku, spotřebitel dále nemůže a nemá právo odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodání Produktu vyrobeného na zakázku podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného osobním potřebám spotřebitele.

  7. Odstoupení Zákazníka – spotřebitele od Smlouvy podle článku 8.2 nebo 8.3 Obchodních podmínek může být učiněno volnou formou, přičemž vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy je uveden níže. Odstoupení od Smlouvy musí být adresováno Prodávajícímu na jeho e-mail: marketapurkartova@gmail.com.

_________________________________________________________________

VZOR OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (SPOTŘEBITEL)

Adresát – Prodávající:

Markéta Purkartová, IČO: 088 44 011, se sídlem Mírová 78, 330 27, Vejprnice

e-mail: marketapurkartova@gmail.com

Jako Zákazník – spotřebitel tímto Prodávajícímu oznamuji, že odstupuji od Smlouvy, jejímž předmětem je DOPLNIT SPECIFIKACI PRODUKTU / SLUŽBY.

Datum objednání Produktu / Služby:

Datum uzavření Smlouvy (den potvrzení objednávky):

Jméno a příjmení Zákazníka:

Číslo účtu pro vrácení ceny Produktu / Služby Zákazníkovi:

Adresa Zákazníka:

Datum a podpis Zákazníka:

___________________________________________________________________

  1. Oprávněným odstoupením spotřebitele od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. V případě oprávněného odstoupení spotřebitele od Smlouvy Prodávající vrátí spotřebiteli uhrazenou cenu Produktu nebo Služby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu, a to na bankovní účet, ze kterého byla cena Produktu nebo Služby na bankovní účet Prodávajícího uhrazena, případně na jiný bankovní účet, který spotřebitel v odstoupení od Smlouvy uvede.

  2. V případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je dodání již vyrobeného / hotového Produktu (nikoliv Produktu na zakázku), nese spotřebitel náklady na vrácení takového Produktu Prodávajícímu (zpravidla poštovné nebo poplatek kurýrní nebo zásilkové službě).

  3. Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy, jejímž předmětem je dodání již vyrobeného / hotového Produktu (nikoliv Produktu na zakázku), Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli cenu za takový Produkt společně s náklady na dodání Produktu dříve, než Prodávající obdrží neporušený Produkt v původním stavu zpět nebo než spotřebitel Prodávajícímu prokáže, že neporušený Produkt v původním stavu odeslal zpět Prodávajícímu. Pohledávku Prodávajícího na úhradu přiměřené částky odpovídající snížení hodnoty Produktu (tzn. poškození Produktu nebo nevrácení Produktu Prodávajícímu se všemi součástmi a příslušenstvím), které vzniklo v důsledku nakládání spotřebitele s Produktem, může Prodávající jednostranně započíst oproti pohledávce spotřebitele na vrácení ceny Produktu.

  4. Dojde-li mezi spotřebitelem a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu při uzavření nebo plnění ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1. Formulář k zahájení řízení a pokyny k vyplnění příslušného formuláře jsou umístěny internetové adrese ČOI: www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.

 1. RECENZE (reference)

  1. Recenze na Produkty nebo Služby uveřejněné na Webových stránkách jsou vždy a pouze od Ověřených Zákazníků, které ověřuje sám Prodávající na základě toho, zda jim Produkty a/nebo Služby skutečně poskytl nebo dodal. Ověřený Zákazník je pouze ten, který od Prodávajícího obdržel Produkt nebo Službu a zaslal Prodávajícímu na Produkt nebo Službu recenzi, a to prostřednictvím Google formuláře nebo jinou volnou formou v textové či mediální podobě.

  2. Každý Zákazník má právo zaslat Prodávajícímu recenzi na Produkt nebo Službu. Prodávající zasílá Zákazníkům hodnotící Google formulář, který Zákazník může vyplnit, recenze ze strany Zákazníků však mohou být Prodávajícímu poskytovány i volnou formou dle uvážení každého Zákazníka, v textové nebo mediální podobě.

  3. Každá recenze poskytnutá Ověřeným Zákazníkem bude na Webových stránkách Prodávajícím zveřejněna do 30 (třiceti) kalendářních dnů od jejího doručení Prodávajícímu, a to pouze recenze v režimu „inkognito“, „standard“ a „promo“ dle článku 9.4 těchto Obchodních podmínek.

  4. Zákazník je oprávněn si vybrat z následujících čtyř režimů, jak svou recenzi (referenci na Službu nebo Produkt) Prodávajícímu poskytne:

 1. V režimu „private“ je recenze poskytnutá Zákazníkem určena pouze pro Prodávajícího, v tomto případě je Zákazník při odesílání recenze povinen uvést, že si nepřeje, aby daná recenze byla kdekoliv uveřejněna, a v takovém případě Prodávající recenzi na Webových stránkách nezveřejní; nebo

 2. V režimu „inkognito“ Zákazník u své recenze (při vyplňování Google formuláře u sekce „doporučení“) neuvede své křestní jméno ani příjmení či jiný kontaktní údaj, nebo Zákazník výslovně napíše, že si přeje svou recenzi uveřejnit anonymně, a v takovém případě Prodávající zveřejní recenzi na Webových stránkách anonymně bez uvedení křestního jména či jiného identifikátoru Zákazníka; nebo

 3. V režimu „standard“ Zákazník u své recenze (při vyplňování Google formuláře u sekce „doporučení“) uvede (i) pouze své křestní jméno nebo (ii) své křestní jméno a příjmení, a tímto Zákazník souhlasí s tím, aby taková recenze byla Prodávajícím zveřejněna buď s uvedením (i) pouze křestního jména nebo (ii) křestního jména a příjmení daného Zákazníka, podle toho, co u své recenze Zákazník uvedl; nebo

 4. V režimu „promo“ Zákazník u své recenze uvede, že žádá, aby u jeho recenze bylo zveřejněno jeho křestní jméno a příjmení a maximálně jeden další kontaktní údaj, kterým může být e-mail Zákazníka nebo webové stránky Zákazníka, a takto pak Prodávající recenzi typu „promo“ uveřejní.

  1. Z recenzí umístěných na Webových stránkách se může každý zájemce o Produkt nebo Službu dozvědět zkušenosti Ověřených Zákazníků Prodávajícího. Zájemce tak má možnost si přečíst, jak Produkt nebo Služba působí na jiné Zákazníky Prodávajícího.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

  1. Práva Zákazníka z vadného plnění Prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele, a to v závislosti na skutečnosti, zda jde o Zákazníka spotřebitele nebo podnikatele.

  2. Prodávající odpovídá Zákazníkovi za to, že Produkt nebo Služba nemá vady a že je poskytnut/a ve shodě se Smlouvou, což konkrétně znamená, že Produkt nebo Služba odpovídá popisu uvedenému na Internetovém obchodě a je poskytnut/a v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Předmět plnění trpí vadou, jestliže neodpovídá popisu uvedenému na Internetovém obchodě nebo je poskytnut v rozporu s těmito Obchodními podmínkami.

  3. V případě poskytování Služeb online, Prodávající neodpovídá za vady, které mohou Zákazníkovi vzniknout kvůli pomalému internetovému připojení Zákazníka, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru či aplikaci, které jsou pro poskytnutí online Služby vyžadovány a které není schopen Prodávající ovlivnit.

  4. Práva z vadného plnění je Zákazník bez zbytečného odkladu povinen uplatnit u Prodávajícího, a to zasláním reklamace na e-mail Prodávajícího: marketapurkartova@gmail.com. Za řádné uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající od Zákazníka reklamaci obdržel. Prodávající je povinen Zákazníkovi vydat potvrzení o tom, kdy Zákazník reklamaci uplatnil a co je obsahem reklamace. Prodávající je dále povinen vydat Zákazníkovi potvrzení o termínu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. O uplatnění a vyřízení reklamace bude Zákazník informován prostřednictvím e-mailu, který Prodávajícímu sdělil.

  5. Reklamace musí být Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů od jejího řádného uplatnění, nedohodne-li se Prodávající se Zákazníkem jinak.

  6. Nelze-li vadu odstranit, má Zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny Služby nebo Produktu.

  7. Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží:

 1. pokud o vytýkané Zákazník vadě věděl nebo vědět musel již před poskytnutím Služby nebo dodáním Produktu; nebo

 2. v případě, že Zákazník vadu sám způsobil, zejména porušením těchto Obchodních podmínek (zejména článku 6 a 7 těchto Obchodních podmínek) nebo jiných svých povinností a právních předpisů.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Právní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem se řídí:

   1. těmito Obchodními podmínkami, které definují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Zákazníka (právní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který není spotřebitel, se řídí těmito Obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se takového Zákazníka týkají);

   2. Zásadami zpracování osobních údajů“ umístěnými na Webových stránkách;

   3. podmínkami a pokyny uvedenými na Webových stránkách nebo v komunikaci (e-mailová komunikace či komunikace prostřednictvím jiné aplikace) mezi Prodávajícím a Zákazníkem, přičemž zvláštní ujednání mezi Prodávajícím a Zákazníkem odchylující se od těchto Obchodních podmínek dle komunikace Prodávajícího a Zákazníka mají přednost, jsou-li v souladu s právními předpisy, zejména na ochranu spotřebitele;

   4. v otázkách zde neupravených právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Autorským zákonem a v případě zákazníka v postavení spotřebitele také Zákonem o ochraně spotřebitele.

  2. Pokud se bydliště nebo sídlo Zákazníka nachází mimo území České republiky, nebo pokud právní vztah Prodávajícího a Zákazníka obsahuje jiný mezinárodní prvek, Zákazník bere na vědomí, že se právní vztah Prodávajícího a Zákazníka řídí právním řádem České republiky. Pokud je Zákazník spotřebitelem a právní řád státu bydliště spotřebitele poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je takovému spotřebiteli v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

  3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obsahu Obchodních podmínek. Aktualizované znění Obchodních podmínek bude vždy uveřejněno na Internetovém obchodě https://www.marketinypohary.cz/. Práva a povinnosti Zákazníka se řídí vždy tím zněním Obchodních podmínek, za jejichž účinnosti Zákazníkova práva a povinnosti vznikla.

  4. Pokud vznikne překlad textu těchto Obchodních podmínek z českého jazyka do jakéhokoliv jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

  5. Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o právech Zákazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jsou uvedeny v části „Zásady zpracování osobních údajů“ na Webových stránkách.

  6. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, tak namísto takového neplatného nebo neúčinného ustanovení Obchodních podmínek nastoupí takové zákonné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení Obchodních podmínek co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.

  7. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 15. 2. 2023.

Zpět do obchodu